Vi skapar förutsättningar för medarbetare att bättre utnyttja sin slumrande potential och bli effektivare i sin roll och arbetsfunktion. Att vara effektiv innebär för oss att det finns en öppen kommunikation, att det finns tillit mellan medarbetarna och  mellan medarbetare och ledare, att struktur och organisation är på plats, att det finns mening och glädje i arbetat och relationerna.  Det är ingen sagovärld vi tänker på här utan det är en pågående process och genom att ge arbetsmiljö uppmärksamhet så växer också alla inblandade, så mycket bättre.  En värld där vi som medarbetare är mindre rädda och mer modiga, det skapar hållbara affärsrelationer.

Vi arbetar med individer, ledare, chefer och andra medarbetares utveckling.

Därför finns Via insikt.Rafting as extreme and fun sport

Vi tar uppdrag inom områden som ledarskapscoachning och medarbetarstöd.

Vi arbetar med coachning och samtalsstöd i ett brett format där alla frågor, funderingar, dilemman – till synes stora eller uppenbart små – är värda att ta på allvar.

Som coacher förbinder vi oss till att följa ICF:s etiska regler samt att kontinuerligt ta ansvar för vår kompetensutveckling.

Facebooktwitterlinkedinby feather